ArrayUtil

  类名: Imi\Util\ArrayUtil

  数组帮助类

  方法

  remove

  从数组中移除一个元素

  $array = [1, 2, 3, 4, 5];
  
  // 删除一个元素:[1, 3, 4, 5]
  var_dump(ArrayUtil::remove($array, 2));
  
  // 删除多个元素:[1, 5]
  var_dump(ArrayUtil::remove($array, 2, 3, 4));

  recursiveMerge

  多维数组递归合并,具体效果请看下面代码及运行结果

  $array1 = [
    'a'  =>  [
      'b1'  =>  [
        'c1'  =>  1,
      ],
      'b2'  =>  [
        'c2'  =>  2,
      ]
    ]
  ];
  $array2 = [
    'a'  =>  [
      'b1'  =>  [
        'c1'  =>  3,
      ]
    ]
  ];
  
  // array_merge
  print_r(array_merge($array1, $array2));
  
  // +
  print_r($array1 + $array2);
  
  // ArrayUtil::recursiveMerge
  print_r(ArrayUtil::recursiveMerge($array1, $array2));

  运行结果:

  Array
  (
    [a] => Array
      (
        [b1] => Array
          (
            [c1] => 3
          )
      )
  )
  Array
  (
    [a] => Array
      (
        [b1] => Array
          (
            [c1] => 1
          )
        [b2] => Array
          (
            [c2] => 2
          )
      )
  )
  Array
  (
    [a] => Array
      (
        [b1] => Array
          (
            [c1] => 3
          )
        [b2] => Array
          (
            [c2] => 2
          )
      )
  )

  columnToKey

  将二维数组第二纬某key变为一维的key

  $array = [
    ['id'=>1,'name'=>'a'],
    ['id'=>2,'name'=>'b'],
    ['id'=>3,'name'=>'c'],
  ];
  
  // 保留原始字段
  print_r(ArrayUtil::columnToKey($array, 'id'));
  
  // 去除原始字段
  print_r(ArrayUtil::columnToKey($array, 'id', false));

  运行结果:

  Array
  (
    [1] => Array
      (
        [id] => 1
        [name] => a
      )
    [2] => Array
      (
        [id] => 2
        [name] => b
      )
    [3] => Array
      (
        [id] => 3
        [name] => c
      )
  
  )
  Array
  (
    [1] => Array
      (
        [name] => a
      )
    [2] => Array
      (
        [name] => b
      )
    [3] => Array
      (
        [name] => c
      )
  )

  isAssoc

  判断数组是否为关联数组

  $array = [1, 2, 3];
  // false
  var_dump(ArrayUtil::isAssoc($array));
  
  $array = [1, 'b'=>2, 3];
  // true
  var_dump(ArrayUtil::isAssoc($array));

  random

  随机获得数组中的值,返回一个保持键值对应的数组

  $array = [1, 2, 3];
  // 返回随机的数组,如:[k1=>v1],第二个参数缺省默认为1
  var_dump(ArrayUtil::random($array));
  
  // 返回随机的数组,如:[k1=>v1, k2=>v2]
  var_dump(ArrayUtil::random($array, 2));